Privacy

Privacy Reglement van Gemengd Koor De Vredeburgers 

Inleiding

De Vredeburgers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Regelement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Vredeburgers houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • Vragen om uw schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens  d.m.v. van een toestemmingsverklaring;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Vredeburgers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, verslagen en foto’s
 • Het versturen van nota’s
 • Het opzetten en onderhouden van een website
 • Het bijhouden van een ledenlijst

Type persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres en/of e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers
 • Naam partner/huwelijksdatum

Bewaartermijn

De Vredeburgers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bekend bij het bestuur van  het  Gemengd Koor  De Vredeburgers en worden verder niet gedeeld met de leden, dan wel derden. Met uitzondering van naam en telefoonnummers t.b.v. de telefooncirkel.

Vragen

Mocht u een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van De Vredeburgers op ………………….. 2018

Namens het bestuur van Gemengd Koor De Vredeburgers